آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف*

مصوب 4/10/1395 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
* مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۱۶- ۸/۱۰/۱۳۹۵…