آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 4/ 10/ 1395

توضیحات

* آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۱۶- ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۵ منتشر شده است.
در اجرای ماده (۴۶) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
۱- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی