آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۱ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مصوب 24/ 3/ 1371 هیأت وزیران