آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۱ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مصوب 24/ 3/ 1371 هیأت وزیران

توضیحات

فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها
‌ماده ۱ – منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین ‌شهری – که از این پس قانون نامیده می ‌شود – عمومات یاد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدنی و ‌مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین هاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا ‌محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره – تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی‌که با در نظر گرفتن مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می ‌شود، طبق دستور العمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی تعیین خواهد شد.