آیین نامه اجرایی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶» مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/ 5/ 1376»
مصوب 19/ 2/ 1378 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه