آیین نامه اجرایی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶» مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/ 5/ 1376»
مصوب 19/ 2/ 1378 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶- می ‌باشد.

ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی ‌باشد…