آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۸۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 8/ 5/ 1385

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ « آزمون سراسری» عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارند و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردند از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
تبصره ـ چنان چه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام …