آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۸۵

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 8/ 5/ 1385