آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۵۲ وزیر دادگستری

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی
مصوب 16/ 2/ 1352 وزیر دادگستری