آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 16/ 6/ 1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ ماده ۱- در این آیین ‌نامه واژه « قانون » به جای عبارت «قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶‌» به کار می ‌رود.
‌ماده ۲ (اصلاحی ۶/ ۴/ ۱۳۸۰)- منظور از”‌مراجع رسیدگی کننده” در این آیین‌ نامه، کلیه دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ، ‌دادسراها ،‌دیوان عدالت اداری ،‌دیوان محاسبات کشور ،‌هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های رسیدگی