آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 16/ 6/ 1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی