آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۲/۳/۳۰فرماندهی کل قوا

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1372/3/30فرماندهی کل قوا

توضیحات

ماده ۱ـ افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهو دو عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل‌می ‌آورند….