آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به همراه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
مصوب 27/ 11/ 1393
به همراه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده ۱ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس…