آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
مصوب 14/ 4/ 1394 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف- قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ‌سرپرست و بد سرپرست -مصوب ۱۳۹۲-

ب- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

پ- دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده…