آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات مصوب 21/ 8/ 1391 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی