آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات مصوب 21/ 8/ 1391 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹ –
ب – صندوق : صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ( ۵) قانون .
ج – شورا : شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری .