آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۵۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 3/ 12/ 1354 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – سازمان حفاظت محیط ‌زیست و شورای ‌عالی حفاظت محیط‌ زیست در این آیین‌ نامه به ترتیب سازمان و شورای ‌عالی نامیده مى ‌شوند.
ماده ۲ – پارک ملى به محدوده ‌اى از منابع طبیعى کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه ‌هاى طبیعى و اراضى جنگلى و دشت و آب و کوهستان اطلاق مى ‌شود که نمایانگر نمونه‌ هاى برجسته ‌اى از مظاهر طبیعى ایران باشد و به ‌منظور حفظ همیشگى وضع زندگى و طبیعى …