آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور
مصوب 22/ 1/ 1395 رییس قوه قضاییه

توضیحات

*¬- مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۱۰- ۲۵/۱/۱۳۹۵ .
در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین نامه اجرائی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در