آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور
مصوب 22/ 1/ 1395 رییس قوه قضاییه