آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۶ هیئت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 20/ 4/ 1386 هیئت وزیران

توضیحات

ماده۱ـ واژه‌ ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین ‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ .
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.