آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۴۷ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
مصوب 8/ 2/ 1347 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ بخش اول ـ قسمتهای مختلف ساختمان

فصل اول ـ قسمتهای اختصاصی

ماده ۱ ـ قسمت هائی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد….