آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۴۷ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
مصوب 8/ 2/ 1347 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه