آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 25/ 4/ 1391 رییس قوه قضاییه