آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 25/ 4/ 1391 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:
۱¬- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.
۲¬- آیین نامه : آیین نامه اجرائی مذکور.
۳¬- هیات هیات یا هیات های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
۴¬- کارشناس : نماینده و نقشه بردار و کارشناس …