آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن*

مصوب 15/1/1388 رییس قوه قضاییه

توضیحات

نظر به تصویب این آیین نامه پس از تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵» مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (لازم الاجرا به مدت ۵ سال) و نسخ این قانون، مفاد این آیین نامه با رعایت نسخ قانون مزبور لازم الاجرا است…