آیین نامه اجرایی «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی
«قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 14/ 5/ 1371 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی