آیین نامه اجرایی «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی
«قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»
مصوب 14/ 5/ 1371 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

فصل اول – کلیات و چگونگی ثبت و تشکیل تعاونی ها
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- قانون : قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آن
ب- ‌قانون شرکت های تعاونی : قانون شرکت های تعاونی – مصوب ۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن
پ – وزارت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی