آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۱ شورای ملی ایمنی زیستی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 19/ 1/ 1391 شورای ملی ایمنی زیستی

توضیحات

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون ایمنی زیستی : قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸-
ب ـ پروتکل : پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
پ ـ فناوری زیستی جدید : شامل روش های آزمایشگاهی کار با اسیدهای نوکلئیک از جمله اسید دی اکسی ریبونوکلئیک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلول ها یا اندامک ها و تلفیق سلول هایی که در یک خانواده طبقه بندی نمی شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روش های سنتی انتخاب و تولید مثل، مورد استفاده قرار نمی گیرند.
ت ـ ایمنی زیستی : مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش ها برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست.