آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر ها – مصوب ۱۳۸۰-

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و
مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به
خارج از شهر ها – مصوب 1380-
مصوب 3/4/1386 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ـ در این آیین نامه منظور از زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی قابل انتقال، کلیه اراضی و مستحدثاتی است که در داخل شهر ها برای نگهداری محکومین به حبس در نظر گرفته شده‌اند، ترتیب احداث و انتقال زندان ها و مراکز مذکور مطابق فهرست اولویت بندی خواهد بود که توسط سازمان زندان ها…