آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر ها – مصوب ۱۳۸۰-

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و
مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به
خارج از شهر ها – مصوب 1380-
مصوب 3/4/1386 هیأت وزیران