آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴- مصوب ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1384- و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- مصوب 13/ 3/ 1387