آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴- مصوب ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1384- و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- مصوب 13/ 3/ 1387

توضیحات

ماده ۱ ـ ‌ در این آیین‌ نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ شرکت: شرکت سهامی آب منطقه ‌ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
ب ـ آب مصرفی شامل:
۱ـ آب مصرفی و شرب و بهداشت واحد های صنعتی، مرغداری و دامداری ها، خدماتی و گلخانه‌ ای که دارای مجوز از دستگاه مربوط می ‌باشند با مصارف آبی اندک (حداکثر «۲۵» مترمکعب در شبانه‌ روز).
۲ـ آب مورد نیاز برای اجرای طرح های صنعتی و عمرانی دولت و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل های زینتی و محصولات گلخانه ‌ای که دارای …