آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب 2/ 3/ 1386 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۶) ـ در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌ رود:
الف ـ قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ که از این پس در این آیین‌ نامه به اختصار قانون نامیده می ‌شود.
ب ـ محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا: محدوده‌ای که براساس «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها ـ مصوب …