آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب 2/ 3/ 1386 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه