آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۱/ ۱/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11/ 1/ 1378 هیأت وزیران