آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۱/ ۱/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11/ 1/ 1378 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ – شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
۱- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص