آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب
مصوب 27/ 11/ 1387

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
۱ ـ سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت‌ های دولتی مشمول واگذاری.
۲ ـ سهام با عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه می ‌شود.
۳ ـ سهام با عرضه یک جا و بلوکی: سهامی که به طور یک جا یا به دفعات و در اندازه حداقل …