آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۷

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب
مصوب 27/ 11/ 1387