آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مصوب 16/10/1394

توضیحات

در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است. …