آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف

معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن

در زندان ها و مؤسسات کیفری

توضیحات

 در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و موسسات کیفری» به شرح مواد آتی است…