آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف

معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن

در زندان ها و مؤسسات کیفری