آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 17/ 6/ 1395 هیأت وزیران