آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 17/ 6/ 1395 هیأت وزیران

توضیحات

‌ماده ۱ ـ در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت