آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۶ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
مصوب 13/ 2/ 1396 رییس قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف
در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است: