آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۶ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
مصوب 13/ 2/ 1396 رییس قوه قضاییه