آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مصوب 1/ 8/ 1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار
به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توضیحات

‌ماده ۱ – کلیات:
‌در اجرای مصوبه شماره .۳۸۹۰ق مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ‌نامه شماره ۵۲۰۲ – .۷۳م مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۲۰ هیأت وزیران، ‌سازمان “‌بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات” که من‌ بعد در این آیین ‌نامه، به اختصار سازمان نامیده می‌ شود، زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره ‌می ‌گردد.
‌سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می ‌باشد. رییس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب می‌گردد. رییس سازمان، معاون وزیر‌بازرگانی