آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مصوب 1/ 8/ 1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار
به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری