آیین نامه اجرایی روش های واگذاری مصوب ۱۱/ ۹/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی روش های واگذاری
مصوب 11/ 9/ 1388

توضیحات

ماده ۱ ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌ نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌ روند:
قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ .
سازمان: سازمان خصوصی‌سازی.