آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۲ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی
و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی
مصوب 10/ 2/ 1382 هیأت وزیران