آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۲ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی
و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی
مصوب 10/ 2/ 1382 هیأت وزیران

توضیحات

فصل اول – تعاریف و تخلفات صنفی و حرفه‌ ای
قسمت اول – تعاریف
ماده ۱- حرفه دامپزشکی شامل آن دسته از فعالیت های دامپزشکی می‌ باشد که در جهت تأمین‌، حفظ‌ و ارتقای سطح بهداشت و درمان دام و یا مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام به منظور کاهش ضایعات‌، افزایش تولیدات‌، تأمین کیفیت و بهداشت فرآورده ‌های دامی‌و اعتلای سطح بهداشت ….