آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب 22/ 12/ 1380
هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

فصل اول : کلیات و تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند :
الف – متصدی حمل و نقل : منظور از متصدی حمل و نقل در این آیین نامه ، کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل ، سازمان ها ، کارخانجات و … اعم از دولتی و غیر دولتی می باشند که به حمل و نقل ، سازمان ها ، کارخانجات ، و… اعم از دولتی و غیر دولتی می باشند که به حمل و نقل …