آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

مصوب 26/10/1394

توضیحات

در اجرای تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است: …