آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۸ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و
چگونگی بررسی صحنه جرم
مصوب 1396/6/28 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری،«آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی…