آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۸ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و
چگونگی بررسی صحنه جرم
مصوب 1396/6/28 رییس قوه قضاییه