آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 13/ 2/ 1394 هیأت وزیران