آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 13/ 2/ 1394 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ج ـ دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که براساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این