آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده

لغو قانون انگشت نگاری عمومی

مصوب 7/3/1368 مجلس شورای اسلامی

مصوب 7/5/1368 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- در آئین نامه مذکور از افراد مشروحه زیر انگشت نگاری به عمل خواهد آمد:
الف – کلیه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه با معرفی مراجع دولتی ذی ربط .
ب- کلیه افرادی که به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مورد تابعیت آنها تردید حاصل شده و پرونده