آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده

لغو قانون انگشت نگاری عمومی

مصوب 7/3/1368 مجلس شورای اسلامی

مصوب 7/5/1368 هیأت وزیران