آیین نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 28/ 5/ 1388

توضیحات

ماده ۱ ـ در صورت انتقال وظایف حاکمیتی شرکت های دولتی به وزارتخانه ‌ها و مؤسسه‌ های دولتی تخصصی ذی ‌ربط، تبدیل وضعیت کارکنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شرکت ها به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ کارکنانی که به خدمات آن ها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و مؤسسه دولتی تخصصی ذی ربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده …