آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های

نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان

مصوب 7/3/1391 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ‏– دراین آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – متهم: کسی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته ولی هنوز انتساب جرم به وی در مراجع صالح قضایی محرز نشده است. …