آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های

نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان

مصوب 7/3/1391 هیأت وزیران