آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های ویژه متهمان جرایم خاص

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های

ویژه متهمان جرایم خاص

توضیحات

با توجه به شرائط ویژه متهمان جرائم خاص و به منظور پیشگیری و کاهش آثار و تبعات منفی اخلاق و رفتار این افراد بر روی سایر متهمان و محکومان و اثربخش نمودن شرائط بازداشتگاه ها در بازدارندگی و اصلاح و تربیت این قبیل اشخاص ، و با هدف افزایش احساس امنیت عمومی و ارتقاء امنیت اجتماعی و حفظ حقوق…