آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به آن مصوب ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۶ مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۷ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/ 4/ 1376 مصوب 31/ 5/ 1377 رییس قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده فصل اول ـ تشکیلات‌
بخش اول‌: انتخاب‌، اشتغال‌، تمدید
الف‌: ترتیب انتخاب‌
ماده ۱ (اصلاحی ۸/ ۹/ ۱۳۸۴) ـ قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه ‌های کثیر الانتشار از داوطلبان واجد شرایط‌ مترجمی رسمی دعوت می ‌نماید تا درخواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نماید.
ماده ۲ ـ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوست های زیر باشد:
۱-یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.‌
۲- ۲قطعه عکس ۴×۳
۳-تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی (داوطلبانی که تحصیلاتی …