آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به آن مصوب ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۶ مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۷ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 26/ 4/ 1376 مصوب 31/ 5/ 1377 رییس قوه قضاییه