آیین اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی-مصوب۱۳۸۳ – مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۸۶ هیئت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین اجرایی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج)
تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی-مصوب1383 –
مصوب 3/ 5/ 1386 هیئت وزیران

توضیحات

ماده۱ ـ واژه ‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین ‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.