آیین اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی-مصوب۱۳۸۳ – مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۸۶ هیئت وزیران

1,000,000 ریال

آیین اجرایی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج)
تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی-مصوب1383 –
مصوب 3/ 5/ 1386 هیئت وزیران