آگهی صادره از وزارت جنگ در خصوص قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آگهی صادره از وزارت جنگ
در خصوص قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی

توضیحات

چون به موجب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب پانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۱ شمسی به منظور تامین حفاظت پرواز هواپیماها با انقضاء پانزده روز از تاریخ اعلام محل فرودگاه ها و مناطق ممنوعه از طرف وزارت جنگ هرکس در شعاع چهل کیلومتری …