آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1394/6/31

توضیحات

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است: …