بایگانی ماه: تیر ۱۳۹۹

تقاضای صدورحکم تخلیه یکباب مغازه بدلیل تعدی وتفریط با جلب نظر کارشناس رسمی بشرح دادخواست تقدیمی بااحتساب کلیه خسارات قانونی ۱-فتوکپی مصدق اسناد مالکیت بشماره های ۷۰۴۱۰۷ الی ۷۰۴۱۱۴ ۲–فتوکپی اجاره نامه شماره ۶۹۹۲۹ مورخ ۲۹/۹/۶۹ ۳- فتوکپی مصدق تامین دلیل شماره مورخ

  بسمه تعالی     :احتراما”معروض می دارد : موکلین اینجانب مالکین ششدانگ  پلاک ثبتی  2فرعی از۳  اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۰۹۷  بخش ثبتی میباشند که  پلاک مذکور مشتمل بر تعدادی مغازه میباشد .قرارداد اجاره شماره ۶۹۹۲۹ مورخ ۲۹/۹/۶۹فیمابین   شرکت ساختمانی    (که خواهانها ملک مذکور را از آن شرکت  خریداری نموده اند و […]

تقاضای صدور قرار تامین دلیل و جلب نظر کارشناس در خصوص اموال، تاسیسات و مستحدثات موجود در پلاک ثبتی قطعه واقع در شهرک صنعتی ابتدا اجرا سپس ابلاغ ۱٫کپی مصدق سند مالکیت ۲٫ کپی مصدق قرارداد رهنی شماره…….. مورخ……… ۳٫کپی مصدق دفترچه قرارداد شماره ۴۱۴-۴۱۹مورخ .۸/۵/۸۲

ریاست محترم شورای حل اختلاف  با اهداء سلام احتراما به استحضار می رساند : پلاک ثبتی به  قطعه شماره  واقع در شهرک صنعتی در مالکیت خواهان ردیف اول بوده که به موجب قرارداد شماره۴۱۴-۴۱۹ مورخه۸/۵/۸۲ حق انتفاع ملک مزبور به خوانده واگذار گردیده و خوانده برای استفاده از تسهیلات ملک فوق را با موافقت شرکت […]

قرارداد استخدام ساده

قرارداد زیر توسط  آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است . در صورت نیاز به مشاوره میتوانید با خطوط مشاوره بشرح ذیل تماس بگیرید: ۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ویژه استان تهران   ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ کشوری  تماس از خط ثابت شهری بدون کد   بسمه تعالی قرارداد کار این قرار داد به موجب […]

قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده

قانون مدنی * * از ماده ۱ تا ۹۹۵ در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ در دوره ششم قانونگذاری بر حسب ماده واحده اجازه اجرا داده شد.از ماده ۹۵۶ تا ۱۲۰۶ سال های ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ در دوره نهم قانون گذاری از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵ در دوره دهم قانون گذاری تصویب شده است . مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه […]

قرارداد فروش کالا نمونه دوم

قرارداد فروش کالا

بنام حضرت دوست قرارداد فروش کالا ماده ۱-الف-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          درشهر         در نشانی                                               فیمابین شرکت  به شماره ثبت                         شناسه ملی                                         بمدیریت                       به نشانی                       و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد فروشنده  نامیده میشودو آقای/ خانم / شرکت  به شماره ثبت/شماره شناسنامه                          شناسه/کد ملی                                         بمدیریت /نام پدر                           و دارندگان […]