قرارداداجاره سوله

/
بسمه تعالی قرارداد اجاره: موجر: جناب آقای/سرکارخانم     …

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

/
مبایعه نامه ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده : شرکت           …

نمونه قرارداد محرمانگی

/
نمونه توافق نامه محرمانگی ICC طرفین توافق نامه عدم افشا و استفاده ی محدود…

شناسه ملی سازمانها ونهادهای دولتی وبانکها

/
شناسه ملی اشخاص حقوقی دولتی وخصوصی  شما میتوانید از طریق تماس با خطوط م…