بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

اصول قراردادهای تجاری بین المللی

مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی ، مؤسسه ای مستقل بین دولتی مستقر در رم است. هدف مؤسسه مذکور مطالعه در نیازها و شیوه‌های مدرن کردن، هماهنگ‌سازی  در حقوق خصوصی  به ویژه حقوق بازرگانی ، اعم از، بین دولت‌ها و گروهی از دولت‌ها است، به نحوی که بتواند اسناد، اصول و قواعد متحدالشکل حقوقی را برای مقاصد […]