نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح صدور قانون چک موافقت کردند.

/
نمایندگان مجلس  طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند. در متن ط…