بایگانی ماه: مرداد ۱۳۹۷

نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح صدور قانون چک موافقت کردند.

نمایندگان مجلس  طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند. در متن طرح صدور چک آمده است: ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ / ۶ / ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع […]