قانون تصدیق انحصاروراثت:

/
باتوجه به کاربردی بودن قانون انحصاروراثت و قابل فهم بودن آن برای اکثریت لذا…

مرورزمان در مجازاتها

/
آیا میدانید مرور زمان در اجرای احکام قطعی کیفری پس از چند سال است …

نکاتی مهم در خصوص قرارداد اجاره

/
1-آیا می دانید چنانچه مدت زمان قرارداد اجاره خاتمه یافته باشد دستور …

دعوی مهریه از طرف زوجه - دفاع در قبال مهریه از طرف زوج

/
برای مطالبه مهریه زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ اولا س…

آیا سرمایه فوت بیمه گذار بیمه عمر پس از فوت وی توسط طلبکار وی قابل توقیف است ؟

/
با توجه به اینکه سرمایه فوت بیمه گذار پس از فوت به وراث بی…