منشور حقوق شهروندی

/
بسم‌الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداس…

حقوق ومسائل مربوط به ترانس سکشوالها درحقوق جزای ایران وبحث تغییر جنسیت آنان

/
سکشوال‌ها (Transsexual)افرادی هستند که از جنسیت خود راضی نیست…